Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego
ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz
kontakt mailowy: moriw@moriw.grudziadz.pl

Stadion Centralny, mieszczący 5323 kibiców na trybunach, to arena rozgrywania wielu dyscyplin sportowych: piłki nożnej oraz większości dyscyplin lekkoatletycznych. Stadion wyposażony jest w oświetlenie oraz posiada podgrzewaną murawę.

W obiekcie znajduje się boisko boczne pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko typu „Orlik”, w którego skład wchodzi boisko do koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego, z pełnym zapleczem sanitarnym.

Przy stadionie znajduje się hala sportowa z bieżnią lekkoatletyczną o długości 100 metrów, część podwyższoną do skoku wzwyż oraz halę gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, tenis stołowy) z własnymi trybunami na około 400 osób. Obiekt posiada pełne zaplecze sanitarne i szatniowe.

Istnieje możliwość wynajmu boisk, hali lub ich części.
Kontakt w sprawie wynajmu z kierownikiem obiektu:
p. Piotr Nowiński, mail: moriw@moriw.grudziadz.pl

Opłat za wynajem można dokonać na nr konta: 67 1020 5040 0000 6902 0116 4748.

Animatorami na boisku ,,Orlik’’ na Stadionie Centralnym przy ul. Piłsudskiego 14 w sezonie 2021 są: pan Marcin Klabuhn tel. 783 257 438  i pan Michał Horna tel. 693 878 088.

Cennik wynajmu na Stadionie Centralnym przy ul. Piłsudskiego 14

Lp. Nazwa Czas wynajęcia  Cena 
1. Boisko piłkarskie „Orzeł”  bez oświetlenia i szatni 1 godzina 175 zł
2. Boisko piłkarskie „Orzeł”  z oświetleniem i szatniami 2 godziny

450 zł

3. Boisko piłkarskie „Orzeł”  z oświetleniem bez szatniami 2 godziny 375 zł
4. Boisko piłkarskie „Orzeł”  bez oświetlenia z szatniami 2 godziny 375 zł
5. Boisko piłkarskie „Orzeł”  bez oświetlenia i szatni 2 godziny 300 zł
6. Szatnie (2 szt.) na czas wynajmu boiska 75 zł
7. Oświetlenie na czas wynajmu boiska

75 zł

Hala sportowa na Stadionie Centralnym ul. Piłsudkiego 14

Godzina dla sportowych grup zorganizowanych do 10 osób wraz z oświetleniem, szatniami i pełnym węzłem sanitarnym 150 zł
Grupy sportowe powyżej 10 osób indywidualnie wg umowy i czasu
Cele komercyjne - imprezy niesportowe indywidualnie wg umowy i czasu


Wszystkie podane ceny w cenniku 2023 są cenami brutto.

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ  ADMINISTROWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I WYPOCZYNKU W GRUDZIĄDZU
                                                                                  §1.
Każdy korzystający z boiska ze sztuczną nawierzchnią znajdującego się na terenie Stadionu Centralnego przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziadzu  jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Regulaminem.
                                                                                   §2.
w Regulaminie jest mowa o:
1) Zarządcy - należy przez to rozumieć  Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, działający jako wyłączny administrator obiektu
2) Obiekcie– należy rozumieć jako teren i obiekty (budynki i budowle) Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14
3) Boisku - należy przez to rozumieć boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z jego wyposażeniem stałym i ruchomym, trybunami, częścią szatniową mieszczącą się w budynku szatniowo administracyjnym oraz parkingiem w  sąsiedztwie boiska;
4) Korzystający - należy przez to rozumieć wszystkie podmioty korzystające z boiska na podstawie dokonanej rezerwacji potwierdzonej przez Zarządcę;
                                                                                  §3.
1. Korzystanie z boiska możliwe jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, droga mailową moriw@moriw.grudziadz.pl lub osobiście u Kierownika Obiektu i po potwierdzeniu rezerwacji przez Zarządcę.
2. Korzystanie z boiska odbywa się zgodnie z harmonogramem prowadzonym przez Zarządcę. Pierwszeństwo w rezerwacji terminów ma Użytkownik obiektu – Olimpia Grudziądz SA. Terminy korzystania wynikające ze stałych rezerwacji boiska mogą zostać odwołane, w szczególności ze względu na organizowane na boisku imprezy, zabiegi, warunki atmosferyczne, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Korzystanie z boiska jest odpłatne. Wpłaty należności zgodnej z cennikiem należy dokonywać przed udostępnieniem boiska, najpóźniej na 48h przed terminem rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Zarządcy, a w przypadku cyklicznego korzystania z boiska na podstawie zawartej z Zarządcą umowy.
4. Korzystanie z boiska obejmuje również udostępnienie szatni wraz z toaletą.
5. Czas i sposób korzystania z boiska oraz liczbę osób korzystających, a także ewentualne zastrzeżenia do stanu boiska należy zgłaszać Zarządcy przed udostępnieniem boiska.
6. Zarządca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia boiska z użytkowania z uwagi niekorzystne warunki atmosferyczne lub prace konserwacyjne.
                                                                              §4.
1. Korzystający zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na jego terenie urządzenia. Z wyposażenia i urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Korzystający ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas udostępnienia boiska,
w tym wynikające z naruszenia porządku, nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu.
3. Zarządca zastrzega sobie prawo do pociągnięcia korzystającego do odpowiedzialności obejmującej w szczególności obowiązek naprawienia szkody, a także zadośćuczynienia wobec naruszenia dobrego imienia i wizerunku Zarządcy.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
5. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
6. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z obiektu, odpowiada prowadzący zajęcia lub opiekun grupy osób korzystających.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w związku z prowadzeniem zajęć sportowych na boisku.
8. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących organizacji i bezpieczeństwa imprez a także przepisów szczególnych, za których naruszenie przez siebie i osoby korzystające ponoszą pełną odpowiedzialność, a także do stosowania się do poleceń i uwag Zarządcy.
9. Zabrania się przebywania na boisku osób nieupoważnionych.

                                                                                 §5.
1. Korzystający mogą korzystać z boiska tylko pod nadzorem nauczyciela, instruktora, trenera lub pełnoletniego opiekuna prawnego, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność, której przyjęcie potwierdza poprzez  poinformowanie Zarządcy.
2. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przeznaczonego na sztuczną nawierzchnię.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystających zabrania się:
a) korzystania z boiska bez zgody Zarządcy;
b) przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia;
c) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
d) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
e) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
f) użytkowania na boisku wszelkich pojazdów, w tym rowerów, motorowerów, deskorolek i rolek;
g) palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających;
h) żucia gumy i zaśmiecania;
i) wprowadzania zwierząt;
j) dewastacji lub uszkodzeń urządzeń sportowych i płyty boiska;
k) wchodzenia na ogrodzenie i inne znajdujące się na boisku i poza nim urządzenia sportowe;
l) odpalania materiałów pirotechnicznych, a w szczególności fajerwerków, świec dymnych, rac i petard;
m) wnoszenia na teren boiska materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych przez Zarządcę.
4. Rozstrzygnięcia dotyczące niezgodnego z postanowieniami ust. 5 korzystania z boiska podejmuje Zarządca, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie;
c) nakazać opuszczenie terenu boiska i obiektu;
d) zakazać czasowego wstępu na teren boiska.
5. W trosce o bezpieczeństwo osób i mienia teren boiska objęty jest stałym monitoringiem. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym informacje o przetwarzaniu danych osobowych zarejestrowanych w wyniku stosowania monitoringu, znajdują się w odrębnym dokumencie.
6. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Zarządcy na piśmie za pośrednictwem sekretariatu lub na adres poczty elektronicznej  moriw@moriw.grudziadz.pl

                                                                                   §6.
1. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie i bez konieczności uzasadniania wprowadzanych zmian.
2. Treść aktualnego Regulaminu jest wywieszona w widocznym miejscu na terenie boiska oraz na stronie internetowej www.moriw.pl, tak aby każdy mógł zapoznać się z jego treścią.

                                                                           WAŻNE !
Przed wejściem na boisko upewnij się, że Twoje buty są czyste. Każda osoba z niewłaściwym
lub brudnym obuwiem zostanie poproszona o opuszczenie boiska, ponieważ przyczynia się do
zniszczenia nawierzchni.


Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu moriw@moriw.grudziadz.pl