Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

 

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.


Data publikacji strony internetowej: 2021-02-02 


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: • brak zdefiniowanych opisów alternatywnych dla obrazów pełniących funkcję inną niż dekoracyjna,

 • brak możliwości obsługi witryny za pomocą klawiatury,

 • zbyt niska kontrastowość poszczególnych elementów witryny,

 • brak bloków pominięcia treści, tzw. "skip link"

 • cel odonośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie w wytycznymi standardu WCAG 2.1.,

 • brak zdefiniowanego stylu "focus" dla elementów interaktywnych jak odsyłacze i pola formularzy.

 

 


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02

 

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Akcess-Net FH-U Cezary Małota.


Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Nowacka, e-mail: nowackab@o2.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 46 256 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

 • Adres: ul. Za Basenem 2
  86-300 Grudziądz

 • E-mail: dyrektor@moriw.grudziadz.pl

 • Telefon: +48 56 46 240 91


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 

Siedziba Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu


Adres: ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz


Pod tym adresem znajduje się budynek administracyjny Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku z pomieszczeniami biurowymi poszczególnych działów: Dyrekcja, Administracja i Kadry, Finansowo- Księgowy, Sekretariat oraz Dział Techniczny.


Wejście główne do budynku administracyjnego zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Pomieszczenia w budynku administracyjnym znajdują się na jednym poziomie. Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.


Na przyległym terenie do siedziby Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku znajduje się kompleks 2 odkrytych basenów z dodatkowym brodzikiem funkcjonujące w okresie letnim. Do kompleksu basenowego przynależna jest część sanitarna z toaletami ogólnodostępnymi i szatniami, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


Parking przed siedzibą Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi 2 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.


Na terenie siedziby Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.


Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Pracownicy Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku służą pomocą w razie potrzeby.


Na teren Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

 

"Miejski Punkt Informacji Turystycznej"


Adres: ul. Rynek 3-5, 86-300 Grudziądz


Biuro Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej mieści się na parterze zabytkowej kamienicy.


Wejście główne do budynku z chodnika za pomocą schodów. Przed budynkiem nie ma podjazdu ani pochylni. Obsługa interesantów i ruchu turystycznego odbywa się na jednym poziomie.


Na parkingu prze budynkiem wydzielono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.


W biurze Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W biurze nie ma pętli indukcyjnych.


Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Pracownicy Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej służą pomocą w razie potrzeby.


Do biura można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

 

"Marina Grudziądz"


Adres: ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz


Pod tym adresem znajduje się kompleks budynków. Punkt obsługi klienta mieści się w recepcji w Budynku A.


Wejście główne do budynku A zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Budynek A składa się z 2 poziomów: na parterze znajdują się sale konferencyjne,na piętrze pokoje gościnne.


Wszystkie sale konferencyjne na parterze budynku mają odrębne wyjścia ewakuacyjne, bez progów z szeroko otwieranym drzwiami na zewnątrz oraz bezprogowe wjazdy z holu recepcyjnego.


Korytarze i schody są odpowiedniej szerokości. W budynku A nie ma windy.


Parking przy budynku A jest ogólnodostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.


Toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Budynku A.


W budynku A nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku A nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku A nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


W kompleksie Mariny znajduje się pole camperowe funkcjonujące w okresie letnim, które w Budynku D w części sanitarnej posiada toaletę i prysznic przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Pracownicy Mariny Grudziądz służą pomocą w razie potrzeby.


Na terenie Mariny i do wszystkich pomieszczeń budynku A można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

 

"Plaża, Camping nr 134"


Adres: ul. Zaleśna 1, 86-300 Grudziądz


Dla klientów Plaża, Camping 134 dostępne są domki rekreacyjne pod wynajem w sezonie letnim z dostępem do strzeżonej plaży oraz sezonowy plac dla camperów z polem namiotowym. Punkt obsługi klienta mieści się w recepcji w budynku administracyjnym za wejściem głównym na plażę.


Wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Budynek składa się z 1 poziomu. Korytarze są odpowiedniej szerokości.


Ogólnodostępny parking z wyznaczonymi i oznakowanymi 2 miejscami postojowym dla osób niepełnosprawnych. Na terenie dostępny jest 1 domek dla osób ze szczególnymi potrzebami i ograniczeniami wyposażony w podjazd i toaletę z udogodnieniami.


Na terenie Plaży, Camping 134 funkcjonuje budynek z przebieralniami i węzłem sanitarnym wraz z 3 toaletami z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Ponadto funkcjonuje punkt dla osoby opiekującej się dzieckiem.


Na polu namiotowym funkcjonuje toaleta z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.Na plaży strzezonej dojazd do brzegu jeziora i pomostu wyposażony jest w podjazd na tarasie widokowym i zjazd w kierunku pomostu wyposażony jest w uchwyty.


W kompleksie Plaży, Camping 134 nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku A nie ma pętli indukcyjnych.


Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Pracownicy Plaży, Camping 134 służą pomocą w razie potrzeby.


Na teren Plaży, Camping 134 można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

 

"Klub Wioślarski Wisła"


Adres: ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz


Zabytkowy budynek Klubu Wioślarskiego Wisła mieści się na terenie wiślanego portu w kompleksie budynków Mariny Grudziądz.


Wejście główne do budynku z chodnika. Budynek składa się z wielu poziomów na których dojście za pomocą schodów. Budynek nie posiada windy.


Na parkingu prze budynkiem parking ogólnodostępny bez wydzielonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.


W budynku Klubu Wioślarskiego Wisła nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W biurze nie ma pętli indukcyjnych.


Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Działalność Klubu Wioślarskiego Wisła ma charakter zamknięty i skupia zawodników oraz uczniów klas o rozszerzonym profilu sportowym w dyscyplinie wioślarstwo. W razie potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (+48 726921919) pomocą służą pracownicy Mariny Grudziądz.


Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

 

"Park Miejski"


Adres: ul. Aleja Wigury 1, 86-300 Grudziądz


Punkt obsługi klienta mieści się w budynku administracyjnym od strony ul. Parkowej.


Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Obsługa w budynku odbywa się na 1 poziomie.


Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonym i oznakowanymi 2 miejscami postojowym dla osób niepełnosprawnych.


W budynku administracyjnym znajdują się toalety ogólnodostępne w tym 1 toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Po terenie Parku miejskiego istnieje możliwość swobodnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne wzdłuż alejek bez ograniczeń architektonicznych.

Pracownicy Parku Miejskiego służą pomocą w razie potrzeby.


Po terenie Parku Miejskiego i do przyległego budynku administracyjnego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

 

"Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A."


Adres: ul. Hallera 4, 86-300 Grudziądz


Sekretariat klubu mieści się w budunku klubu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. Wejście główne do budynku z chodnika za pomocą schodów. Przed budynkiem nie ma podjazdu ani pochylni. Budynek składa się z 2 poziomów


Korytarze i schody są odpowiedniej szerokości. W budynku nie ma windy.


Parking przy budynku jest ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.


Toalety ogólnodostępne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dostępność trybun z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.


W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Pracownicy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. służą pomocą w razie potrzeby.


Do sekretariatu klubu Grudziądzkiego Klbu Motocyklowego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

 

"Stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego"


Adres: ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz


Na terenie Stadionu Centralnego mieści się arena rozgrywania wielu dyscyplin sportowych wraz z przyległymi trybunami. Ponadto na terenie Stadionu Centralnego znajduje się pełnowymiarowe boisko boczne oraz boisko typu 'Orlik' w którego skład wchodzi boisko do koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego.


Przy stadionie funkcjonuje hala sportowa z własnymi trybunami oraz zapleczem sanitarnym i szatniami.


Wejście główne do budynku z chodnika za pomocą schodów. Przed budynkiem pochylnia. Budynek posiada 2 kondygnacje dostępne dla klientów.


Korytarze i schody są odpowiedniej szerokości. W budynku nie ma windy.


W obiekcie funkcjonują toalety ogólnodostępne oraz 2 toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Trybuny bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny z wyznaczonymi 7 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.


W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Pracownicy Stadionu Centralnego służą pomocą w razie potrzeby. W budynku mieści się siedziba Centrum Rehabilitacji, która wraz z personelem służy pomocą w przypadkach, gdy korzystanie z obiektu osobom ze szczególnymi potrzebami sprawia problemy.


Na teren Stadionu Centralnego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

 

"Hala Sportowa KS Stal"


Adres: ul. Aleja Sportowców 3, 86-300 Grudziądz


Wejście główne do budynku Hali Sportowej KS Stal zapewnia dostęp bezpośrednio z chodnika. Budynek posiada 2 kondygnacje dostępne dla klientów.


Korytarze i schody są odpowiedniej szerokości. Brak windy.


Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.


Toalety ogólnodostępne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Trybuny bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Pracownicy Hali Sportowej KS Stal służą pomocą w razie potrzeby.


Do budynku Hali Sportowej KS Stal można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.