Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego
ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz
kontakt mailowy: moriw@moriw.grudziadz.pl

Stadion Centralny, mieszczący 5323 kibiców na trybunach, to arena rozgrywania wielu dyscyplin sportowych: piłki nożnej oraz większości dyscyplin lekkoatletycznych. Stadion wyposażony jest w oświetlenie oraz posiada podgrzewaną murawę.

W obiekcie znajduje się boisko boczne pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko typu „Orlik”, w którego skład wchodzi boisko do koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego, z pełnym zapleczem sanitarnym.

Przy stadionie znajduje się hala sportowa z bieżnią lekkoatletyczną o długości 100 metrów, część podwyższoną do skoku wzwyż oraz halę gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, tenis stołowy) z własnymi trybunami na około 400 osób. Obiekt posiada pełne zaplecze sanitarne i szatniowe.

Istnieje możliwość wynajmu boisk, hali lub ich części.
Kontakt w sprawie wynajmu z kierownikiem obiektu:
p. Piotr Nowiński, mail: moriw@moriw.grudziadz.pl

Opłat za wynajem można dokonać na nr konta: 67 1020 5040 0000 6902 0116 4748.

Animatorami na boisku ,,Orlik’’ na Stadionie Centralnym przy ul. Piłsudskiego 14 w sezonie 2021 są: pan Marcin Klabuhn tel. 783 257 438  i pan Michał Horna tel. 693 878 088.

Cennik wynajmu na Stadionie Centralnym przy ul. Piłsudskiego 14

Lp. Nazwa Czas wynajęcia  Cena 
1. Boisko piłkarskie „Orzeł”  bez oświetlenia 1 godzina 140 zł
2. Boisko piłkarskie „Orzeł”  z oświetleniem 1 godzina 190 zł
3. Korzystanie z infrastruktury
(bez oświetlenia)
1 godzina 30 zł
4. Korzystanie z infrastruktury
(z oświetleniem)
1 godzina 50 zł

Opłat za wynajem można dokonać na nr konta: 67 1020 5040 0000 6902 0116 4748.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ  ADMINISTROWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I WYPOCZYNKU W GRUDZIĄDZU
                                                                                  §1.
Każdy korzystający z boiska ze sztuczną nawierzchnią znajdującego się na terenie Stadionu Centralnego przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziadzu  jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Regulaminem.
                                                                                   §2.
w Regulaminie jest mowa o:
1) Zarządcy - należy przez to rozumieć  Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, działający jako wyłączny administrator obiektu
2) Obiekcie– należy rozumieć jako teren i obiekty (budynki i budowle) Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14
3) Boisku - należy przez to rozumieć boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z jego wyposażeniem stałym i ruchomym, trybunami, częścią szatniową mieszczącą się w budynku szatniowo administracyjnym oraz parkingiem w  sąsiedztwie boiska;
4) Korzystający - należy przez to rozumieć wszystkie podmioty korzystające z boiska na podstawie dokonanej rezerwacji potwierdzonej przez Zarządcę;
                                                                                  §3.
1. Korzystanie z boiska możliwe jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, droga mailową moriw@moriw.grudziadz.pl lub osobiście u Kierownika Obiektu i po potwierdzeniu rezerwacji przez Zarządcę.
2. Korzystanie z boiska odbywa się zgodnie z harmonogramem prowadzonym przez Zarządcę. Pierwszeństwo w rezerwacji terminów ma Użytkownik obiektu – Olimpia Grudziądz SA. Terminy korzystania wynikające ze stałych rezerwacji boiska mogą zostać odwołane, w szczególności ze względu na organizowane na boisku imprezy, zabiegi, warunki atmosferyczne, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Korzystanie z boiska jest odpłatne. Wpłaty należności zgodnej z cennikiem należy dokonywać przed udostępnieniem boiska, najpóźniej na 48h przed terminem rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Zarządcy, a w przypadku cyklicznego korzystania z boiska na podstawie zawartej z Zarządcą umowy.
4. Korzystanie z boiska obejmuje również udostępnienie szatni wraz z toaletą.
5. Czas i sposób korzystania z boiska oraz liczbę osób korzystających, a także ewentualne zastrzeżenia do stanu boiska należy zgłaszać Zarządcy przed udostępnieniem boiska.
6. Zarządca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia boiska z użytkowania z uwagi niekorzystne warunki atmosferyczne lub prace konserwacyjne.
                                                                              §4.
1. Korzystający zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na jego terenie urządzenia. Z wyposażenia i urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Korzystający ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas udostępnienia boiska,
w tym wynikające z naruszenia porządku, nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu.
3. Zarządca zastrzega sobie prawo do pociągnięcia korzystającego do odpowiedzialności obejmującej w szczególności obowiązek naprawienia szkody, a także zadośćuczynienia wobec naruszenia dobrego imienia i wizerunku Zarządcy.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
5. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
6. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z obiektu, odpowiada prowadzący zajęcia lub opiekun grupy osób korzystających.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w związku z prowadzeniem zajęć sportowych na boisku.
8. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących organizacji i bezpieczeństwa imprez a także przepisów szczególnych, za których naruszenie przez siebie i osoby korzystające ponoszą pełną odpowiedzialność, a także do stosowania się do poleceń i uwag Zarządcy.
9. Zabrania się przebywania na boisku osób nieupoważnionych.

                                                                                 §5.
1. Korzystający mogą korzystać z boiska tylko pod nadzorem nauczyciela, instruktora, trenera lub pełnoletniego opiekuna prawnego, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność, której przyjęcie potwierdza poprzez  poinformowanie Zarządcy.
2. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przeznaczonego na sztuczną nawierzchnię.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystających zabrania się:
a) korzystania z boiska bez zgody Zarządcy;
b) przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia;
c) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
d) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
e) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
f) użytkowania na boisku wszelkich pojazdów, w tym rowerów, motorowerów, deskorolek i rolek;
g) palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających;
h) żucia gumy i zaśmiecania;
i) wprowadzania zwierząt;
j) dewastacji lub uszkodzeń urządzeń sportowych i płyty boiska;
k) wchodzenia na ogrodzenie i inne znajdujące się na boisku i poza nim urządzenia sportowe;
l) odpalania materiałów pirotechnicznych, a w szczególności fajerwerków, świec dymnych, rac i petard;
m) wnoszenia na teren boiska materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych przez Zarządcę.
4. Rozstrzygnięcia dotyczące niezgodnego z postanowieniami ust. 5 korzystania z boiska podejmuje Zarządca, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie;
c) nakazać opuszczenie terenu boiska i obiektu;
d) zakazać czasowego wstępu na teren boiska.
5. W trosce o bezpieczeństwo osób i mienia teren boiska objęty jest stałym monitoringiem. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym informacje o przetwarzaniu danych osobowych zarejestrowanych w wyniku stosowania monitoringu, znajdują się w odrębnym dokumencie.
6. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Zarządcy na piśmie za pośrednictwem sekretariatu lub na adres poczty elektronicznej  moriw@moriw.grudziadz.pl

                                                                                   §6.
1. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie i bez konieczności uzasadniania wprowadzanych zmian.
2. Treść aktualnego Regulaminu jest wywieszona w widocznym miejscu na terenie boiska oraz na stronie internetowej www.moriw.pl, tak aby każdy mógł zapoznać się z jego treścią.

                                                                           WAŻNE !
Przed wejściem na boisko upewnij się, że Twoje buty są czyste. Każda osoba z niewłaściwym
lub brudnym obuwiem zostanie poproszona o opuszczenie boiska, ponieważ przyczynia się do
zniszczenia nawierzchni.


Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu moriw@moriw.grudziadz.pl