Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

W związku z narodową kwarantanną obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku od dnia 28 grudnia 2020 do dnia 17 stycznia 2021 będą dostępne wyłącznie na potrzeby treningów sportowców zawodowych, lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
Warunkiem niezbędnym jest przedstawienie potwierdzenia w formie pisemnej zawierającego informację o aktualnym uczestnictwie we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy. Pozostałe zajęcia sportowe muszą zostać zawieszone do 17 stycznia włącznie.
W tym terminie obiekty (w tym Boiska Orlik na ul. Piłsudskiego oraz Sportowców) nie będą czynne dla klientów indywidualnych.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu jako podmiot uprawniony do udostępnienia obiektów sportowych w okresie 28.12.2020-17.01.2021 będzie udostępniał je wyłącznie dla grup spełniających poniższe warunki:

Rozdział 3. § 10
15. Do  dnia  17 stycznia  2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku  sportu  zawodowego  w rozumieniu  art.2pkt143rozporządzenia Komisji  (UE)  nr 651/2014 z dnia  17 czerwca  2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i108 Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium  sportowe,  o którym mowa w ustawie  z dnia  25 czerwca  2010r.  o sporcie  (Dz.U.  z2020r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach  ligi  zawodowej  w rozumieniu  tej  ustawy,  lub  dzieci  i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

16.Okoliczności, o których mowa w ust.15 pkt1,   potwierdza  dokument  wystawiony  przez  podmiot  opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo  międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

powrót do listy