Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Pytania związane z wynajęciem miejsca w porcie należy kierować do pracownika obsługi portu pod numer telefonu: 665-921-919.

Cennik obowiązuje od 1.07.2020 r.

Opłata portowa (w cenie: dostęp do źródła prądu i wody na kei, toaleta, prysznic)

10 zł/osoba/doba

Cumowanie

 

- do 2 godzin

GRATIS

- 1 doba

15 zł/doba

- powyżej 7 dni do 30 dni

10 zł/doba

- powyżej 30 dni

160 zł/miesiąc

Cumowanie łodzi wędkarskiej 

 

- łódź o długości do 5 m

80 zł/miesiąc

- łódź o długości od 5 do 10 m

160 zł/miesiąc

Cumowanie kajakiem

GRATIS

Dodatkowe opłaty

 

- postój łodzi na nabrzeżu

50 zł/miesiąc

- korzystanie z hangaru (kajak)

25 zł/miesiąc

- korzystanie z pralko-suszarki (w cenie środki piorące)

10 zł/cykl

 

Kontakt tel. 665-921-919 lub biuro@marina.grudziadz.pl

1. Administratorem przystani Marina Grudziądz, zlokalizowanej przy ul. Portowej w Grudziądzu jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz.

2. Marina Grudziądz dysponuje 16 miejscami postojowymi i przyjmuje jednostki o długości kadłuba do 10 m.

3. Za porządek i ruch jednostek w porcie odpowiedzialny jest pracownii obsługi portu.

4. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w basenie jachtowym są zobowiązane do informowania Bosmana przystani o każdym wpłynięciu i wypłynięciu. Każde wpłynięcie i wypłynięcie będzie wpisane do „Księgi wejść i wyjść”.

5. Miejsce postoju każdorazowo wyznacza Bosman przystani. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia wykonania prawidłowego manewru cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.

6. Miejsce przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie Bosmana przystani załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na inne wskazane miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu z załogą lub niestosowania się do poleceń, Bosman przystani może dokonać zastępczego przecumowania jednostki w inne miejsce.

7. Wszelkie formalności związane z postojem jachtów przy nabrzeżu oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu u Bosmana przystani, przedkładając i podpisując stosowne dokumenty (deklaracja postoju).

8. Opłaty za wynajem miejsc postojowych reguluje ogólnodostępny cennik.

9. Opłaty za wynajem miejsc postojowych wnosi się gotówką z góry za zadeklarowany okres postoju określonej jednostki pływającej, bez możliwości podnajęcia miejsc.

10. W przypadku, gdy jednostka korzysta z postoju przez dłuższy czas niż ten, za który została wniesiona opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za dodatkową ilość dni.

11. Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez administrację przystani do natychmiastowego opuszczenia przystani.

12. Jednostki z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po przystani i porcie z minimalną prędkością. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń manewrowych wewnątrz przystani jachtowej.

13. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych.

14. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Operatora Mariny oraz innych Najemców. W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 06:00.

15. Zabrania się blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających lub przystani.

16. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stworzyć inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia, w tym szczególnie: 

- wyrzucania wszelkich odpadów za burtę jednostki, wszelkie nieczystości należy zdawać w zamkniętych workach foliowych w punkcie do tego wyznaczonym,

- przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska,

- wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody Bosmana przystani,

- wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych,

- prowadzenia handlu i działalności zarobkowej,

- skakania do wody oraz kąpieli w obrębie basenu portowego,

- korzystania z urządzeń i wyposażenia przystani niezgodnie z wyposażeniem,

- tarasowania dróg pożarowych,

- rozpalania grilla na pomostach,

- wyprowadzania psów,

17. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia przystani lub za zanieczyszczania środowiska odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie załogi jednostki, która je spowodowała.

18. Administrator przystani nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i straty na cumujących jednostkach oraz za uszkodzenia tych jednostek.

19. Właściciele jednostek pływających są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości swoich jednostek pływających oraz miejsc ich cumowania.

20. W przypadku łamania regulaminu przez załogi jednostek, wynajmujący może zażądać opuszczenia przystani w trybie natychmiastowym.

21. Za dzieci przebywające na przystani odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie. Osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do zapoznania się regulaminem przystani oraz jego przestrzegania.

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.